Chi cục QLTT Gia Lai công bố hệ thống QLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008

Chi cục QLTT Gia Lai công bố hệ thống QLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008
Chi cục QLTT Gia Lai công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Các lĩnh vực hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai được công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-QLTT ngày 22/06/2015 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai)
 
Tham mưu, giúp Sở Công thương tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý thị trường trong các hoạt động:
 
1. Quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh, xử lý, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp, dịch vụ tại thị trường Gia Lai;

2. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn được phân công thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại;

3. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về hoạt động xử lý vi phạm hành chính.

Toàn bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai

Tác giả bài viết: Đinh Văn Hà

Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai