Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai đã được Chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008

Chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008

Chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008

Ngày 25/7/2012. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất luợng của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, trong hoạt động tham mưu, giúp Sở Công thương tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý thị trường đã được đánh giá phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Trải qua gần một năm xây dựng và áp dụng. Chi cục QLTT Gia Lai đã hoàn chỉnh hồ sơ kính đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, với 11 quy trình cụ thể như sau:

TT Tên tài liệu Mã số Điều khoản TCVN ISO 9001:2008
1 Sổ tay chất Chất lượng STCL-QLTTGL 4.2.2
2 Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng CSCL; MTCL 5.3
5.4.1
3 Quy trình kiểm soát tài liệu ISO-QLTTGL-DC-QT01 4.2.3
4 Quy trình kiểm soát hồ sơ ISO-QLTTGL-DC-QT02 4.2.4
5 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp & hành động khắc phục, phòng ngừa ISO-QLTTGL-DC-QT03 8.3;
 8.5.2;
8.5.3
6 Quy trình đánh giá nội bộ ISO-QLTTGL-DC-QT04 8.2.2
7 Quy trình xem xét của Lãnh đạo ISO-QLTTGL-DC-QT05 5.6
8 Quy trình theo dõi công văn đi và đến ISO-QLTTGL-TC-QT06 4.2.3
9 Quy trình quản lý hồ sơ XLVPHC, kiểm tra và lưu trữ ISO-QLTTGL-NV-QT07 7.5
10 Quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ISO-QLTTGL-PC-QT08 5.2
11 Quy trình quản lý địa bàn, tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, kiểm soát và Xử lý VPHC theo kế hoạch ISO-QLTTGL-ĐB-QT09 7.2

Với những quy trình nêu trên, ngày 25/7/2012 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các lĩnh vực sau:

- Quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh, xử lý, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp, dịch vụ tại thị trường Gia Lai.

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn được phân công thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại.

- Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về hoạt động xử lý vi phạm hành chính.Tác giả bài viết: Thư ký - Ban ISO

Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai