QLTT Gia Lai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Trải qua thời gian 6 tháng xây dựng, phát triển Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Ngày 20/12/2011 Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-QLTT về việc ban hành Danh mục tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng vào hoạt động hành chính của Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai
Theo đó Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, ban hành lần đầu Danh mục của hệ thống bao gồm:

TT Tên tài liệu Mã số TCVN ISO 9001:2008
1.      Sổ tay chất Chất lượng STCL-QLTTGL 4.2.2
2.      Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng CSCL; MTCL 5.3
5.4.1
3.      Quy trình kiểm soát tài liệu ISO-QLTTGL-DC-QT01 4.2.3
4.      Quy trình kiểm soát hồ sơ ISO-QLTTGL-DC-QT02 4.2.4
5.      Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp & hành động khắc phục, phòng ngừa ISO-QLTTGL-DC-QT03 8.3;
 8.5.2;
8.5.3
6.      Quy trình đánh giá nội bộ ISO-QLTTGL-DC-QT04 8.2.2
7.      Quy trình xem xét của Lãnh đạo ISO-QLTTGL-DC-QT05 5.6
8.      Quy trình theo dõi công văn đi và đến ISO-QLTTGL-TC-QT06 4.2.3
9. Quy trình quản lý hồ sơ XLVPHC, kiểm tra và lưu trữ ISO-QLTTGL-NV-QT07 7.5
10. Quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ISO-QLTTGL-PC-QT08 5.2
11. Quy trình kiểm tra, kiểm soát và Xử lý VPHC theo kế hoạch ISO-QLTTGL-ĐB-QT09 7.2

Giao cho Ban ISO 9001:2008 của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng và theo dõi, giám sát, kiểm tra để đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Cán bộ, công chức và người lao động của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy trình xử lý công việc đã được phê duyệt.

Giao Ban ISO 9001:2008 của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ và thực hiện hành động khắc phục, cải tiến cần thiết nhằm hoàn thiện Hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, chuẩn bị cho giai đoạn đánh giá chứng nhận.

Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2012.

Tác giả bài viết: Thư ký - Ban ISO

Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai