Lưu mẫu hàng hóa kiểm tra chất lượng không quá 90 ngày

Lấy mẫu phân bón

Lấy mẫu phân bón

Ngày 28/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã sửa đổi, bổ sung một số quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tại Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN.
Ngày 28/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Theo quy định mới về mẫu hàng hóa để thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, trường hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc pháp luật có liên quan không có quy định về lấy mẫu thì lấy mẫu theo nguyên tắc ngẫu nhiên với số lượng đủ để thử nghiệm các chỉ tiêu cần kiểm tra. Mỗi mẫu được chia là hai đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu dùng để mang thử nghiệm, một đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra.

Tùy từng loại hàng hóa, hạn sử dụng, đoàn kiểm tra ghi rõ trong biên bản lấy mẫu về thời hạn lưu hành mẫu tại cơ quan kiểm tra nhưng không quá 90 ngày từ ngày có kết quả thử nghiệm mẫu. Hết hạn lưu mẫu, cơ quan kiểm tra xử lý mẫu theo quy định.

Nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa bao gồm kiểm tra nhãn và kiểm tra chất lượng hàng hóa (kiểm tra điều kiện bảo quản, kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật). Đoàn kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra và lập biên bản về sự kiểm tra.

Thông tư này không còn quy định người bán hàng có thể đề nghị bằng văn bản đối với cơ quan kiểm tra thử nghiệm lại đối với mẫu lưu. Trong quá trình kiểm tra phát hiện vi phạm hành chính trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan kiểm tra chuyển hồ sơ, kiến nghị người có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm hành chính khi có kết quả thử nghiệm mẫu, trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính hoặc cơ quan kiểm tra chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ 01/01/2018.

Tải Thông tư 12/2017/TT-BKHCN tại đây
Tải Thông tư 26/2012/TT-BKHCN tại đây
Tải bản hợp nhất Thông tư 26/2012/TT-BKHCN  và Thông tư 12/2017/TT-BKHCN tại đây

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Bộ Khoa học - Công nghệ