Kết quả kiểm tra kiểm soát năm 2012

Kết quả kiểm tra kiểm soát năm 2012
Chi cục QLTT Gia Lai: Kết quả kiểm tra, kiểm soát năm 2012 (từ ngày 16/12/2011 đến ngày 15/12/2012)
(Đơn vị tính tiền: 1.000 đồng)
Số TT Tên đơn vị

Đơn vị tính

Tổng số Hàng hóa tịch thu

1

Đội 1

Vụ

1.361

kèm theo

Tiền

1.386.150

2

Đội 2

Vụ

216

 

 

Tiền

367.000

3

Đội 3

Vụ

151

 

Tiền

150.750

4

Đội 4

Vụ

91

 

Tiền

133.300

5

Đội 5

Vụ

227

 

Tiền

240.850

6

Đội 6

Vụ

179

 

Tiền

235.200

7

Đội 7

Vụ

132

 

Tiền

202.050

8

Đội 8

Vụ

65

 

 

Tiền

83.900

9

Đội 9

Vụ

72

 

Tiền

114.560

 

10

Đội 10

Vụ

82

 

Tiền

166.350

11

Đội Lưu động

Vụ

438

 

Tiền

375.650

12

Liên Ngành (do QLTT chủ trì)

Vụ

313
 

Tiền xử phạt 2.274.232.200 đồng

Tiền bán hàng hóa tịch thu

63.630

Tổng cộng:

Vụ

3.327

 

 

Tiền

5.811.352.200 đồng

 

Hàng hóa tịch thu


Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp


Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai