3 điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán khí

3 điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán khí
Ngày 15/6/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2018 thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016.
Theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí, thương nhân kinh doanh mua bán khí phải đáp ứng các điều kiện sau:
 
- Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 
- Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG.
 
- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
 
Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên, còn phải có đường ống vận chuyển khí và trậm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), ngoài 3 điều kiện nêu trên còn phải trạm cấp LNG và trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.
 
Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 15/06/2018, có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.
 
Xem chi tiết Nghị định 87/2018/NĐ-CP tại đây

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Chinhphu.vn