Thông báo số 41/TB-SCT

Biên chế QLTT

Biên chế QLTT

V/v phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong cơ quan QLTT năm 2018
Ngày 16/7/2018 Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thông báo phân bổ biên chế, số lượng người làm việc của Chi cục quản lý thị trường năm 2018

Tác giả bài viết: Đinh Hiếu Minh